HARÇLAR

YARGI HARÇLAR: (2010)

A) Mahkeme harçları:


Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde


I- Başvurma harcı:


Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,


1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,00 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 17,15 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)26,25 TL
II- Celse Harcı:


(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)


1.Sulh mahkemeleri:


a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (9,90 TL)'den aşağı olmamak üzere (Binde 1,98)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,90 TL

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere (Binde 1,98)

III- Karar ve ilam harcı:


1.Nispi harç:


a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.


b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 9,9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,96)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9,9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 59,4)Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.


Nispi harçlar (17,15 TL)'den aşağı olamaz.


2. Maktu harç:


a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında 17,15 TL
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 35,50 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
28,15 TL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 28,15 TL
(5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008)

IV- Temyiz ve itiraz harçları

a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 73,90 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 49,25 TL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda36,95 TL

(6009 sayılı Kanunun 20. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 01/08/2010)
V- Keşif harcı : 120,00 TL (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

B) İcra ve iflas harçları:

I. İcra harçları:


1.İcraya başvurma harcı 17,15 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 17,15 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:


a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan(Yüzde 7,92)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9,9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,96)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,98)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
(Yüzde 3,96)

g)Menkul tesliminde;

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.


4.İdare harçları:

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 11,95 TL

II. İflas harçları:


1.Maktu harç:


İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 28,15 TL


2.Konunun değeri üzerinden harç:

a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9)

(6009 sayılı Kanunun 20. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 01/08/2010)
III- Haciz, teslim ve satış harcı: 40,00 TL
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas
işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

C) Ticaret sicili harçları:

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)


1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:


a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 126,50 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 362,55 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 816,75 TL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 62,80 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 89,95 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
198,85 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:


(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)


a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 62,80 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
89,95 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
198,85 TL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)


a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 24,60 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
35,50 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
62,80 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.


II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:


1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
6,35 TL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 21,00 TL21,00 TL

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):


I. Suret harçları:


a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,75 TL
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)2,75 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.


II. Muhafaza harçları:


Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

a)Bir yıla kadar (Binde 9,9)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)

III. Defter tutma harçları:


a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde ( 9,90 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,96)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,96)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 26,25 TL
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 26,25 TL

IV. Miras işlerine ait harçlar:


Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,96)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)


V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:


Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:


a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,99)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 35,50 TL


(3) SAYILI TARİFE


Vergi Yargısı Harçları :


Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.


I- Başvurma harcı:


a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
17,15 TL
b)Danıştaya başvurma
35,50 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında 73,90 TL

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda
49,25 TL

II- Nispi harçlar:


a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:


Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (17,15 TL)'den az olmamak üzere(Binde 3,96)

Yargı Harçları


YARGI HARÇLARI (2009)

I Sayılı Tarife


A) Mahkeme Harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

1. Sulh mahkemelerinde,icra tetkik mercilerinde 7,30 TL

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 15,60 TL

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 23,90 TL
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)


II- Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 9,00 TL den aşağı olmamak üzere Binde 1,8

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL


2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde 15,60 TL'den az olmamak üzere Binde 1,8

III- Karar ve ilam harcı:

1. Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 54

b)Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) Binde 9

c)Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden Binde 3,6

d)Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) Binde 9

e)Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtayın tasdik veya işin esasını hükümaltına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f) (5582 say ıh Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar 15,60 TL 'den aşağı olamaz.

2. Maktu harç:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 15,60 TL

b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına 32,30 TL

c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent.Yürürlük: 1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 25,60 TL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 25,60 TL

(Ek Bölüm 5766/11 R.G. No:26898 R.G.T. 06.06.2008)
IV. Temyiz ve itiraz harçları:
a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 67,20 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 44,80 TL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 33,60 TL


B) İcra ve iflas harçları:

I- İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı 15,60 TL

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 15,60 TL

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
Yüzde 3,6

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 7,2

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 9

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 3,6

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra veİflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan Yüzde 1,8

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 1,8
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 3,6

g) Menkul tesliminde
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 1,8
bb) İcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 3,6

4. İdare harçları: (Haczedilen gayrımenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 10,90 TL

II. İflas harçları:
1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 25,60 TL
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,6)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9)

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 115,00 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 329,60 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 742,50 TL
2.Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 57,10 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 81,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 180,80 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 57,10 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 81,80 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 180,80 TL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 22,40 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 32,30 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 57,10 TL
Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) 5,80 TL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 19,10 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,10 TL
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,50 TL
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) 2,50 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar (Binde 9)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,5)
III. Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (9,00 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,6)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar İle borçlar bakiyesi eşit ise 23,40 TL
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 23,90 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,6)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,90)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 32,30 TL

3 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I - Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma : 15,60 TL
b) Danıştaya başvurma : 32,30 TL
(Eklenen fıkralar (c, d) 5766/11 R.G. No:26898 R.G.T. 06.06.2008)
c) Danıştaya Temyiz Başvurularında : 67,20 TL
d) Bölge İdare Mahkemesine İtirazen Yapılan Başvurularda : 44,80 TL

II- Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (15,60 TL)'den az olmamak üzere : Binde 3.6
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (32,30 TL) 'den az olmamak üzere Binde 7.2 (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III - Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında : 15,60 TL
b) Danıştay kararlarında : 32,30 TL
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında : 32,30 TL
IV - Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 0,80 TL