AVUKAT HAKLARI YÖNERGESİ
Tarih: 10.04.2019| Okunma Sayısı: 4359

 

 

 

 

  KAHRAMANMARAŞ BAROSU AVUKAT HAKLARI

MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BAŞLANGIÇ:

 

         Avukat Hakları Merkezi;  kamu hizmeti ve serbest bir meslek niteliğindeki avukatın yargının kurucu öğelerinden olan savunmayı serbestçe temsil edebilmesini, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her çeşit hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasının her derecede yargı organı, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde gerçekleştirilmesi ve bu amaçla hukuki bilgi ve deneyimlerin adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına özgülenebilmesi ve bu temelde avukatın yargılama için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi, avukatın haklarına ulaşması ve kullanmasının kolaylaştırılması, avukatın mesleki etkinliğini yerine getirirken ya da  avukat sıfatıyla karşılaşacağı sorunlarda başvuracağı kurumsal bir yapının işlerlik kazanmasını sağlamak amaç ve gereğiyle kurulacaktır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM:

 

AMAÇ;

 

MADDE-1: Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

 

HUKUKİ DAYANAK;

 

MADDE-2: Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-5-21 ve son fıkra hükümlerinden, sair ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM:

 

MADDE-3: Avukat Hakları Merkezinin Görev ve Yetkileri

 

a) Avukatın yaptığı görev sırasında veya Avukatlık sıfatından dolayı, Avukatlık mesleğine ve Avukata yönelik her türlü hak ihlallerine karşı, Avukatlık mesleğini ve Avukatları savunmak, mesleki saygınlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

 

b) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşmasına ve korunmasına, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

c) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

 

d) Avukatın, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs.ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak,

 

e) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

f) Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

 

g) Avukatlık hukuku çerçevesinde Avukatlara ve Stajyer Avukatlara, Avukat haklarının korunmasına yönelik meslek içi eğitim çalışmaları yapmak,

 

h) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

 

ı) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

 

i) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

 

j) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

 

k) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

 

l) Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek,

 

m) Faaliyet amacı doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,

 

n) Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak,

 

o) Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

 

KURULUŞU;

 

MADDE 4- a) Avukat Hakları Merkezi  Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri gönüllü olarak çalışmak isteyen avukatlara öncelik tanınmak koşuluyla atama usulüyle belirlenir.

 

b) Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu; 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, olmak üzere en az 10 üyenin atanması ile oluşturulur.

 

c) Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar, merkezin doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Komisyonda üye sınırlaması yoktur.

 

d) Avukatlar ve stajyer avukatlar merkezin tüm toplantı ve çalışmalarına katılmakta serbesttir.

 

e)Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

 

f) Avukat Hakları Merkezi üyelerinin göreve ilişkin yetkisinin yasal dayanağı; Avukatlık Kanunu 95/4 Maddesi hükmüne göre alınmış olan Yönetim Kurulu kararıdır. Baro Yönetim Kurulu, Baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasal düzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğan hak ve yetkiye dayanarak Avukat Hakları Merkezi'nin yapılanmasını ve çalışmasını düzenler. Avukatlık Hakları Merkezi Üyelerinin Görevleri Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılır.

 

MADDE-5: Yürütme Kurulu;

 

Başkan;

 

Toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Avukat Hakları Merkezi 'nin bilgisine sunmak, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, Avukat Hakları Merkezi'nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Avukat Hakları Merkezi'ne aktarmakla görevlidir.

 

 

 

Başkan Yardımcıları;

 

Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, Avukat Hakları Merkezi'nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Avukat Hakları Merkezi üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

 

Genel Sekreter;

 

Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir.

 

Yazman;

 

Avukat Hakları Merkezi dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

 

MADDE-6: Üyelerin Görevleri;

 

a)Avukat Hakları Merkezi üyelerinin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

 

b) Avukat Hakları Merkezi kurul toplantılarına katılmak,

 

c) Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

 

d) Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda Merkez Başkanı'na sunmak ve Merkez üyelerine bilgilendirme yapmak,

e) Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi'ni bilgilendirmek,

 

f) İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

 

g) Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ve Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

 

h) Avukat Hakları Merkezi'nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

 

ı) Avukat Hakları Merkezi üyesi bulunmayan ilçelerde Avukat Hakları Merkezinin tavsiyesi ve Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan Avukat Hakları Merkezi üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.

 

İŞLEYİŞ;

 

MADDE-7:

 

Avukat Hakları Merkezi’nin işleyişi, Kahramanmaraş Barosu tarafından Avukat Hakları Merkezi’ne iletilen işler ile Merkez’in kullanımına sunulmuş olan telefonlardan yapılan ihbarların; merkez başkanı ya da yardımcıları tarafından  merkez  üyeleri arasından  görevlendirilen üye ya da üyelerin görev ve görevlendirme konusu olayla ilgili  rapor ve tutanak düzenlemesi ile sağlanır.

 

Tutulan rapor ve tutanaklar Avukatlık Kanunu md.95/4 ve diğer hükümler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

MADDE -8: Toplanma ve karar alma usulü;

 

a) Avukat Hakları Merkezi, komisyon olarak toplanır. Toplantıların gün, yer ve saati Başkan tarafından belirlenir veya en az 5 üyenin talebi üzerine 10 gün içinde toplanır.

 

b) Merkezin Genel Sekreteri, aynı zamanda komisyonun sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanaklarını arşivler, komisyonda alınan kararların yürütümünü takip eder.

 

c)Kararlar prensip olarak konsensüs gözetilerek alınmakla birlikte, konsensüs sağlanamadığında, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde sorumlu yönetim kurulu üyesinin veya üyelerinin oyu 2 oy sayılır.

 

 

 

 

MADDE -9: Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi;

 

a) Başkan, Başkan Yardımcıları ya da Baronun belirlemiş olduğu görevli personelce Avukat Hakları Merkezi görev listesinden, olayın özelliğine göre merkez üyelerinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan Avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanak tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.

 

b) Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu ile tanzim etmiş olduğu tutanağı ve/veya raporu müteakip Avukat Hakları Merkezi toplantısında bir üst yazı ile Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı'na sunar.

 

c) Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor, Avukat Hakları Merkezi toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra bir üst yazı ile Baro Yönetim Kurulu'na sunulur. Görevlendirilen merkez üyesi, Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Görevlendirilen merkez üyesinin görevi, istemde bulunan Avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder. Avukat Hakları Merkezi, Baro Yönetim Kurulu tarafından atanacak Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Baro Yönetim Kuruluna karşı Merkezi, Başkan ve/veya Başkan Yardımcıları temsil eder. Yürütme Kurulu yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında üyelerini bilgilendirir.

 

d) Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ve Üyeler en az haftada 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Merkez Üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

 

e) Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan Avukat Hakları Merkezi Üyesi ile ilgili durum Yürütme Kurulunca gereğinin takdiri için Baro Yönetimin Kuruluna bildirilir.

 

f) Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu'nun görevidir.

 

g) Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Avukat Hakları Merkezi adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

h) Yürütme Kurulu, görevlendirilen Avukat Hakları Merkezi Üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.

 

ı) Yürütme Kurulu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar.

 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI DURUMU;

 

MADDE-10:

 

Yönergede hüküm bulunmaması durumunda Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve yönergeyle ilgili tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK;

 

MADDE-11:

 

Bu yönerge, Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'nun 19.03.2019 Tarih ve 2019/98 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Kahramanmaraş Barosu Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

13.04.2024
AV. M. BURAK GÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.