Atatürk
CMK YÖNETMELİĞİ
Tarih: 15.05.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 12003

 

KAHRAMANMARAŞ BAROSU

CMK UYGULAMASI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Amaç: 


Madde 1-

              Bu Yönerge ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Kahramanmaraş Barosu tarafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin aksamadan yürütülmesi, görev alan Kahramanmaraş Barosu üyesi avukatlar arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin adil ve şeffaf olarak ödenmesinin sağlanması, denetlenmesi, kayıt altına alınması, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulamasından beklenen kamu menfaatinin gerçekleşmesinde avukatlara düşen hizmet yükümlülüğünün en iyi şekilde yerine getirilmesine yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam:                                        

Madde 2-

               Bu yönerge;

                   a-)CMK Komisyonu'nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini, görev ve yetkilerini,

                  b-)CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek CMK ilçe temsilcilerinin atama, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,

                 c-)CMK Uygulama Servisi'nin kuruluş, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,

                d-) CMK uygulamasında görev alacak avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitimleri, ücret ve masraf ödemelerinin yöntem ve esaslarını kapsar.

 

Genel Esaslar:

Madde 3-

                  Ceza Muhakemesi Kanunu 150 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 ve 6. maddeleri gereğince, soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine, kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine Kahramanmaraş Barosu tarafından avukat görevlendirilir. Kahramanmaraş Barosu avukat görevlendirmelerini Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla yapar. Müdafi atama yetkisi Kahramanmaraş Barosuna (ve K.Maraş Barosu tarafından yetkilendirilen baro temsilciliklerine) aittir. Kahramanmaraş Barosu bu yetkisini Kahramanmaraş ili sınırları içersinde kullanır.

Organlar:

 

Baro Yönetim Kurulu:

 

Madde 5-

                Bu yönergenin uygulanmasında, ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'dur.

 

CMK Çalışma Komisyonu:

 

Madde 6-

                 CMK uygulamasının daha sağlıklı, verimli, koordineli olarak yerine getirilebilmesi, müdafi atamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması, uygulama birliğinin sağlanması ilgili yasa ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Kahramanmaraş Barosu bünyesinde "CMK ÇALIŞMA KOMİSYONU" kurulur.

                  CMK Çalışma KOMİSYONU, CMK uygulamalarından sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından gönüllü yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek 1 üye ve baro üyesi gönüllü 7 avukat veya cmk servisi çalışanı olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

                   Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki CMK Çalışma Komisyonu üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                   Hakkında avukatlığa engel bir suçta dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezaları ile cezalandırılmış olan avukat CMK Çalışma Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

                   Başkanın yanı sıra bir başkan yardımcısı ile bir yazman üye CMK Çalışma Komisyonu üyeleri arasından ilk toplantıda yapılacak seçimle belirlenir. Toplantılarda ve seçimlerde 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantılara bütün üyelerin katılımı zorunlu olup oylamalarda yalnız üyeler oy kullanırlar.

                   Bir yıllık çalışma dönemi içersinde mazeretsiz olarak üst üste üç yada toplam altı toplantıya katılmayan üyenin görevine CMK Çalışma Komisyonu'nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren bir ay içersinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

 

Görevleri:

 

Madde 7-

                   a-)CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

                   c-)CMK Uygulama Servisi'nin müdafi görevlendirmelerinde eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

                   d-)CMK Uygulama Servisi tarafından iletilen ve müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve  karar vermek,

                   e-)Müdafi istekleri konusunda CMK Uygulama Servisi'nin çalışma ilkelerini belirlemek,

                   f-) CMK Uygulama Servisinden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evraklardan yönetmeliğe uygun olmayanları ilgilisine iade etmek,

                     g-)Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,

                    h-)Müdafi atamaları ile ücret ödemeleri hakkında CMK Uygulama Servisi tarafından her ayın sonunda hazırlanan raporları incelemek, söz konusu raporları esas almak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ile saptanan hukuka aykırılıkları Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,

                   ı-)Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanını tespit ile yönetmek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak,

 

CMK Uygulama Servisi:

 

Madde 8-  

                   Baro bünyesinde müdafilik hizmetine ilişkin işlemlerin yürütülmesi için CMK Uygulama Servisi adında ayrı bir hizmet birimi kurulur. CMK Uygulama Servisi, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat hizmet verir.

                   CMK Uygulama Servisi, yeteri kadar personelden oluşur. Ancak gerekli görülmesi halinde Baro Yönetim Kurulu tarafından, Baro'ya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir veya birden fazla avukat CMK Uygulama Servisi Sorumlusu sıfatıyla sözleşmeli olarak görevlendirilebilir.

 

 

 

 

Görevleri:

 

Madde 9-

                   a-) CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK Çalışma Komisyonu'nun değerlendirmesine sunmak,

                   b-) Müdafi başvurusu kabul edilen ve/veya CMK Eğitim Sertifikası alan avukatlar hakkında CMK Müdafi Sicili tutmak,

                   c-) Müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi, ve istifa gibi her türlü dilekçeyi kaydederek karar verilmek üzere CMK Çalışma Komisyonu'na iletmek,

                   d-) Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları kabul ederek yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan evrakları karar vermek üzere CMK Çalışma Komisyonu'na iletmek,

                   e-) Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

                   f-) CMK Çalışma Komisyonu tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Çalışma Komisyonu'na yardımcı olmak,

                     g-) Bu yönerge uyarınca yaptırım olarak ceza puanı uygulanması belirtilen durumlarda ceza puanı uygulamak ve CMK çalışma komisyonunun bilgisine sunmak.(uyarı cezaları verilmesi,puan dondurmak suretiyle kısa süreli ve uzun süreli çıkarma cezaları CMK Komisyonu tarafından verilir ve uygulanır.)

 

CMK İlçe Temsilcileri:

 

Madde 10-

                   Baro Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadığı takdirde Baro İlçe Temsilcileri, CMK İlçe Temsilcisi olup bu yönergenin 9.maddesinin a,c,d,f,g bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları karar verilmek üzere CMK Uygulama Servisine iletirler.

 

CMK GÖNÜLLÜ AVUKAT LİSTESİ

 

Madde 11-

1)Kahramanmaraş Barosu Müdafii ve vekil görevlendirmeleri ile ilgili olarak "GÖNÜLLÜ AVUKAT SİSTEMİ" getirmiştir. Buna göre; CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı avukatlar yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Bu başvuru üzerine gönüllü avukat, CMK Gönüllü Avukat Listesine kaydolan avukat, görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar.   Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce listede bulunan avukatların görevi, başvuru koşulu aranmaksızın devam eder.

2-) Kahramanmaraş Barosu görevlendirme yetki alanı, Kahramanmaraş ili merkez adliye ve yetkilendirdiği baro temsilcilikleri aracılığıyla ilçe adliyelerinin tümünü kapsar.

                        3-) Gönüllü avukatlar arasında yapılacak görevlendirmelerde adil bir dağılımın sağlanması maksadıyla puan sistemi uygulanır. Puanlamalar her yıl Adalet Bakanlığınca belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan CMK Asgari Ücret Tarifesine göre düzenlenir. Talimat dosyaları içinse ait olduğu CMK aşamasının belirlenen puanın yarı puanı verilir.

                        4-) Listelerde az puandan çok puana doğru sıralama esastır. En üstte en az puanlı avukat yer alır. Görevlendirme en az puanlı avukattan başlar. Görevi kabul eden avukatın puanına görev için belirlenen kadar puan eklenir. Avukat, eklenen puana göre listede ilgili sıraya düşürülür.

                        5-) Görevlendirme, Kahramanmaraş Barosu Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla ilgili birimden istem yapılması sonrası, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili listelerdeki sıradaki avukatın otomatik olarak aranması usulüyle yapılır. Elektrik kesintisi, internet bağlantısı kesintisi, sunucu problemleri ve benzeri öngörülemeyen durumlarda avukat istemleri Baro CMK personeline yönlendirilir. Bu durumda ilgili personel adaletli dağıtım ilkesi gereğince avukat ataması yapar. Görev bilgisi sisteme ilgili personel tarafından anında girilir. Bu işlemlerin BARONET tarafından sistemde kaydı tutulur.

 

CMK Görevlendirmelerinde Uygulanacak Parametreler

 

Madde 12-


1-) Bölgedeki avukatları Hafta içi, Hafta sonu Gece ve Gündüz çalışma zamanı seçebilir. Hafta içi görevlendirmeleri Pazar 00:01'de başlar Cuma 00:00'a kadar devam eder. Hafta sonu görevlendirmeleri Cuma 00:01'de başlar Pazar 00:00'a kadar devam eder.Gece Listesi 20:00’da başlar 08:00’da biter. Bu saatler arasında Gece çalışmayı seçen avukatlar aranır. Gece Teşvik saati 20:00’dan sabah 08:00’e kadardır. Bu saatler arasında alınan görevlerde (görev puanı1/2) artı puan verilerek teşvik edilir.

 

2-)Yıllık mazeret süresi 45 gündür. Bu süre alınan mazeretlerin dakikaya çevrilerek toplanmasıyla hesaplanır. (Bu süre özel durumlarda hastalık v.s. yazılı rapor ile Yönetim Kurulu  onayıyla uzatılabilir)

 

Telefonla arama sırasında aşağıdaki durumlar kayıt altına alınır.

 

                        a)Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır. cevap vermiyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 3 defa tekrar arar. Aranan avukata ulaşılamaması durumunda aşağıda belirtilen oranda red ceza puanı verilir.

b) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Ulaşılamıyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 3 defa tekrar arar. Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda aşağıda belirtilen oranda red ceza puanı verilir.

c) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Telefon meşgul sinyali verirse arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1 dakika bekleyip 2. defa tekrar arar. Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda red ceza puanı verilmez.

d) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Aranan avukatın görevi red etmesi durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Görevi red durumunda aşağıda belirtilen red ceza puanı verilir.

e) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu açıp telefonu dinlerken kapatırsa arama robotu, 2.defa tekrar arar  ve yine telefonu açıp dinlerken kapatırsa bu kez sıradaki diğer avukata geçer. Bu durumda aşağıda belirtilen red ceza puanı verilir.

f) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu hatalı tuşlama yaptığı durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika arayla tekrar arama yapar. Hatalı tuşlama yada görevi red anlamına gelecek diğer eylemlerin olması durumunda aşağıda belirtilen red ceza puanı verilir.

 

Red Sebebi                                        Verilecek Red Puanı              Tekrar Arama Sayısı

Cevap Vermedi                                                          ½                                            3

Ulaşılamadı                                                                ½                                            3

Telefonu Meşgul                                                        -                                              2

Görevi Reddetti                                                          ½                                            -

Telefonu Dinlerken Kapattı                            ½                                            2

Hatalı Tuşlama                                                          ½                                            2

 

3-) Yukarıdaki durumlar için sistemde zorunlu mazeret süreleri tanımlıdır. Bu mazeretler Atama Sistemi tarafından otomatik girilir. Fakat Sistem tarafından oluşturulduğu için Yıllık mazeret süresini etkilemez.

-        Meşgul olan bir avukat red puanı almadığı için sistem tarafından bir mazeret süresi girilmezken,

-   “Cevap Vermedi” durumundaki bir avukat için avukat bir red puanı almasına rağmen puanı uygun olup bir sonraki görev için aranma ihtimalini göz önüne alarak sistem tarafından 3 saatlik mazeret girilir. Böylelikle avukat sistem tarafından ilk sırada olsa bile Mazeretli olarak gözükür ve 3 saat boyunca aranmaz bu sürenin sonunda yine sistem

tarafından otomatik olarak aktif hale gelir.

-    “Görevi Kabul” eden avukat için 45 dk lık (necip fazıl hastanesi için bu süre 1 saattir) bir mazeret girilir ve görevi alan avukata görevini tamamlaması için bir fırsat verilmiş olur. Görevi Kabul eden avukat, bu zorunlu mazeret süresi içerisinde görev yaptığı birimden gelen tüm avukat istemlerinde görevlendirilecektir. 45 dakikalık süre sonunda aynı yerden gelen taleplere puan durumuna göre görevlendirme yapılacaktır.

 

Durum                                                      Zorunlu Mazeret Süresi

Cevap Vermedi                                                    3 saat

Ulaşılamadı                                                          3 saat

Telefonu Meşgul                                      15 dk

Görevi Reddetti                                                    3 saat

Telefonu Dinlerken Kapattı                                  1 saat

Hatalı Tuşlama                                                    1 saat

Görevi Kabul Etti                                      45 dk(Kurum bazlı farklı tanımlanabiliyor, Örn: Necip Fazıl Şehir Hastanesi için 1 saat)

 

 

 

*    Puan listeleri mevcut puan durumuyla devam edecektir. Görevlendirmeler bu puan durumuna göre oluşan listelerden yapılacaktır.Listeler mahkeme ve hazırlık listesi ile sadece hazırlık listesi olarak 2 liste halinde olacaktır. Çarşaf liste olacaktır.

 

*  Atanan avukatın gittiği yerde girebileceği maksimum ifade sayısı 3 olacaktır.

 

*  CMK Aramaları tek bir numaradan olacaktır. Bu numara “0 850 250 2276”dır. Sistemden kaynaklanan teknik hatalardan dolayı oluşabilecek görevlendirme yapılamayan durumlarda CMK uygulama merkezinin 0506 755 45 43 Nolu Gsm numarasından aranılacaktır.

 

*  CMK Asistan Robotu, Talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan avukatı arar görev bilgilerini okur ve görevi kabul ediyorsa “1” e, reddediyorsa “0” a, tekrar dinlemek için “3”e basmasını söyler. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar. Yukarıda belirtilen red durumlarında ise red bilgisini sisteme işleyip telefonu kapatır.

 

*  CMK Robotu numarası geri arandığında telefonla sisteme 24 saate kadar mazeret bırakılabilir. Bu sürelerde Yıllık mazeret sürelerinden düşülmektedir.

 

Bu parametreler Kahramanmaraş CMK Komisyonu tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilmek üzere görüşülebilir.

 

 

GÖNÜLLÜ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 13-

A.Görevin Tevdii ve Ret Zorunluluğu

Avukat görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro görevlendirme yetkisini BARONET aracılığıyla kullanır. Görev, BARONET tarafından avukatın bildirdiği telefonun aranması suretiyle tevdi edilir. Avukat, Baro dışında başka bir avukatın ya da başka makam ve kurumun görev tevdii isteklerini reddetmek zorundadır.

 

B.Görevi İade Etmeme
Avukat, BARONET ya da istisnai durumlarda görevli personelin kendisine bildirdiği görevi kabul etmesi sonrası geçerli bir mazeret olmaksızın aldığı görevi iade edemez.

C. Eğitim Çalışmalarına Katılma

 

Gönüllü avukat, Komisyon ya da Baro Başkanlığı’nca düzenlenen, ya da farklı kurumlarca düzenlenip, Komisyonca uygun görülen; konuyla ilgili konferans, eğitim ve seminer gibi etkinliklere katılmak zorundadır.

 

ÜCRET ÖDENMESİ

Madde  14
  (1) Gönüllü avukat, BARONET aracılığıyla verilen görevleri yerine getirmesi sonrası, Kahramanmaraş Barosu İnternet Sitesinin Baronet uygulamasında yer alan görevlendirme formunu veya Baro’dan temin edeceği görevlendirme formunu doldurarak ve ekinde göreve ilişkin ifade ve/veya mahkeme tutanağını Baro CMK Servisi’ne vererek ücret ödenmesini talep eder

  (2) Kahramanmaraş Barosu CMK servisi çalışanı tarafından, talebin Adalet Bakanlığı Yönetmeliği ve Kahramanmaraş Barosu CMK Uygulama Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetimi sonrası avukatın ödeme talepleri işleme konulur. CMK servisi çalışanınca talebin uygun olmadığının tespiti sonrası bir karar vermek üzere CMK Komisyonu talep bildirilir. Talebin kabulü veya reddine CMK Komisyonu karar verilir.

 

  (3) BARONET tarafından görevlendirmesi yapılmamış müdafi/vekillik hizmetlerinde avukatın ücret talebi reddedilir ve kendisine ödeme yapılmaz.

 

YAPTIRIMLAR:

 Madde 15-

A. Uyarma:

Uyarma, gönüllü avukatın, aşağıdaki nedenlerle Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır:

a. Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmemek,
b. Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında 1 saat 30 dk içinde gitmemek,
c. Görevlendirilmediği halde göreve gitmek ve ödeme yapılması için bu göreve ilişkin form teslim etmek,

B. Listeden Kısa Süreli Çıkarma

(1) Listeden kısa süreli çıkarma, CMK Gönüllü Avukat Listesinde yer alan avukatın, Komisyonca dondurularak 6 aylık süre ile cmk listesinden çıkarılmasıdır. Şu hallerde kısa süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

a.  15/A-a ,b ve c maddeleri uyarınca yaptırım uygulanması kararının kesinleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü defa aynı maddelerin ihlali,
b. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın görevin yarıda bırakılması,

(2) Listeden kısa süreli olarak çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

 C.Listeden Uzun Süreli Çıkarma

(1)Listeden uzun süreli çıkarma, avukatın CMK ve Uzlaştırma Komisyonu’nca CMK Gönüllü Avukat Listesinden puanı dondurularak iki yıllığına çıkarılmasıdır. Listeden uzun süreli çıkarılan avukata bu süre boyunca yeni görev verilmez. Şu hallerde uzun süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

a. Listeden kısa süreli çıkarılan avukatın, kısa süreli çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar aynı yaptırımı gerektirecek kural ihlali,
b.  Avukatlık Yasası ve meslek kurallarını ihlal,

(2)Listeden uzun süreli çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

D.İtiraz

            Bu madde gereğince Yönetim Kurulu ve CMK Komisyonu tarafından hakkında yaptırım uygulanan avukat, bu yaptırım kararının kendisine yazılı olarak tebliğ edildiği günden sonraki 7 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

SON HÜKÜMLER: 

Düzenlenmeyen Konular: 

Madde 16-

                   Bu yönergede düzenlenmeyen konularda Kahramanmaraş Barosu İç Yönergesi hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük: 

Madde 17-:

                   Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 95.maddesi gereğince Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarih ve ………….  sayılı kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme:

 Madde 17:

                   Bu yönerge hükümleri Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

26.02.2020
AV. M. BURAK GÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.